Tilstandsrapport


Bestil et tilbud her eller ring til mig på 2618 1227

Tilstandsrapport hos Domicil

Når du bestiller en tilstandsrapport og/eller en elinstallationsrapport under huseftersynsordningen, får du en professionel og neutral vurdering af boligens tilstand og synlige skader.

Et huseftersyn og et eleftersyn er frivilligt for både køber og sælger. Men for sælger er det nødvendigt, hvis du vil undgå at hæfte for skjulte skader. Og for køber er det en forudsætning for at kunne tegne en ejerskifteforsikring. Det kan altså absolut anbefales begge parter i et boligsalg at benytte sig af et huseftersyn og et eleftersyn.

Domicil har udført tilstandsrapporter og energimærker siden 1996.

Sikker hushandel – huseftersynsordningen

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er resultat af en bygningsgennemgang under huseftersynsordningen. Samlet giver de to rapporter en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader og elinstallationernes tilstand. Huseftersynet er frivilligt, men det er en forudsætning, hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen og som køber vil tegne en ejerskifteforsikring.

Du kan bestille et hus- og eleftersyn på et hus, et rækkehus, en villalejlighed og et sommerhus.

Sælger bestiller tilstandsrapporten

Sælger skal bestille en tilstandsrapport hos en bygningssagkyndig. Som sælger kan du alternativt få en ejendomsmægler til at formidle kontakt til et forsikringsselskab, der så finder en bygningssagkyndig, men ejendomsmæglerne må ikke formidle den direkte kontakt mellem sælger og bygningssagkyndig. Dette skyldes risikoen for interessekonflikter.

Tilstandsrapportens gyldighed og pris

Tilstandsrapporten er gyldig i seks måneder og koster 4.000 til 10.000 kr., alt efter størrelsen på boligen. Inden perioden udløber, kan du få rapporten fornyet for 6 måneder til en reduceret pris.

Rapporten er gyldig fra den dag, den beskikkede sagkyndige indberetter rapporten. Den beskikkede sagkyndige skal indberette en tilstandsrapport senest 14 dage efter gennemgangen af boligen.

Sælger bestiller elinstallationsrapporten

Det er sælger af boligen, der kontakter en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Ejendomsmæglerne må ikke formidle den direkte kontakt mellem sælger og elinstallatørvirksomhed. Sælgers ejendomsmægler kan dog godt formidle kontakten til et forsikringsselskab, der så finder den autoriserede elinstallatørvirksomhed. Dette skyldes risikoen for interessekonflikter.

Elinstallationsrapportens gyldighed og pris

Elinstallationsrapporten er gyldig i et år og koster mellem 1.500 og 4.000 kr., alt efter størrelsen på boligen.

Huseftersyn og ejerskifteforsikring

Det er frivilligt for sælger, om huseftersynsordningen skal benyttes, men det er en god idé for både køber og sælger. Samtidig er ordningen en forudsætning, hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen og hvis du som køber vil tegne en ejerskifteforsikring. Med en ejerskifteforsikring sikrer køber sig mod eventuelle skjulte skader ved boligen.

Som sælger kan du frigøre dig for dit almindelige ansvar for skjulte fejl og mangler, hvis du opfylder følgende krav:

  • Får lavet en tilstands- og elinstallationsrapport
  • Indhenter et tilbud på en ejerskifteforsikring
  • Skriftligt tilbyder køber at betale et beløb svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede forsikringspræmie
  • Fremlægger tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og tilbuddet om ejerskifteforsikring INDEN køber afgiver et købstilbud.
  • Dit ansvar som sælger bortfalder ikke, hvis du ikke fremlægger rapporterne og tilbuddet om ejerskifteforsikring inden købsaftalen underskrives af køber. Som sælger skal du derfor af princip afvise at underskrive købsaftalen, hvis køberen har underskrevet købsaftalen uden at have modtaget tilstands- og elinstallationsrapporten.

Selvom du som sælger har valgt at benytte huseftersynsordningen, er du fortsat forpligtet til at oplyse om væsentlige forhold ved boligen, som kan have betydning for købers beslutning. Overholder du som sælger ikke ”den loyale oplysningspligt”, risikerer du alligevel at hæfte for fejl og mangler.

Huseftersynsordningen medfører kun ansvarsfrihed for sælger, for så vidt angår mangler ved bygningerne. Du hæfter som sælger stadig for mangler vedrørende selve grunden, f.eks. forurening. Endvidere hæfter du som sælger for forhold, der strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter, medmindre der er tale om, at en el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallation er ulovlig, som sælger er ansvarsfri for. Endelig hæfter du som sælger for bygningens stikledninger, herunder kloakker, medmindre forholdet, da tilstandsrapporten blev udarbejdet, var af en sådan karakter, at den bygningssagkyndige burde have omtalt det i rapporten.

Sørg for at give adgang til hele boligen ved et eftersyn

Hvis du som sælger med vilje skjuler skader, tegn på skader eller ulovlige installationer, risikerer du at blive holdt ansvarlig af køber. Hvis en bygningsdel er spærret for den beskikkede bygningssagkyndige eller den autoriserede elinstallatørvirksomhed ikke har tilstrækkelig adgang den, vil bygningsdelen eller installationen blive angivet som ”gjort utilgængelig”. I så fald dækker ejerskifteforsikringen ikke skader på den pågældende bygningsdel, og som sælger bliver du ikke ansvarsfri herfor.

Som sælger skal du derfor sørge for, at den bygningssagkyndige og den autoriserede elinstallatørvirksomhed får adgang til hele boligen – også loftrum, kælder, udhuse m.m.

Visse bygningsdele kan dog af naturlige årsager være svært tilgængelige, uden at dette skyldes en bevidst forhindring fra sælgers side. Hvis den beskikkede bygningssagkyndige eller den autoriserede elinstallatørvirksomhed ikke har tilstrækkelig adgang, vil bygningsdelen eller installationen blive angivet som ‘utilgængelig’. Det kan skabe usikkerhed hos mulige købere, men i dette tilfælde vil ejerskifteforsikringen som udgangspunkt dække eventuelle skader på bygningsdelen.

Bestil et tilbud her eller ring til mig på 2618 1227