Domicil v/Jeppe Westrup
Grønnevej 59, 2830 Virum
Tlf: 2618 1227 - jw@domicil.dk

Energimærker


Bestil et tilbud her eller ring til mig på 2618 1227

 

Referencer  Energimærker

Rapport om adfærdsindsigter inden for energimærkningsordningen samt forslag til nyt energimærke

Energimærkningsordningen har til formål at fremme energibesparelser, øge effektiviteten af anvendelse af energi i bygninger samt øge andelen af energi fra vedvarende energikilder.

Siden lanceringen i 1998 er den klimapolitiske dagsorden blevet stadigt mere aktuel og senest har Regeringen indgået en bred aftale om en bindende klimalov med et mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 sammenlignet med 1990.

Læs rapporten her!

Energimærkning af boliger er lovpligtigt

Når du køber eller sælger en bolig, kan du selv bestemme, om du vil have lavet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.

Energimærkninger er derimod ikke frivillige. Siden 1997 har det været et lovkrav i Danmark, at der skal laves et energimærke, når en bolig sælges.

Der skal derfor altid laves energimærker på enfamiliehuse, ejerlejligheder, erhvervsejendomme og alle nyopførte ejendomme.

En energimærkning er gyldig i 10 år og kan bruges igen, når bygningen sælges inden gyldighedens ophør.

Automatmærker (energimærker uden bygningsgennemgang) udføres til kr. 975, incl. moms.

Energimærkningsordningen er et af de vigtigste værktøjer til at sikre mere energieffektive bygninger

Energimærker er boligejer og -købers redskab til at forstå bygningens energitilstand. Mærket fortæller, hvor huset er placeret på en skala fra A til G, og hvordan boligen kan få et lavere energiforbrug og dermed et bedre energimærke.

Hvad er en energimærker?

Energimærkningen består af oplysninger om bygningens energimæssige tilstand her og nu, samt en række forslag til energiforbedringer.

Energimærkning energimærker af bygninger har to formål:

 1. Den energimæssige tilstand viser bygningens beregnede energiforbrug på energimærkningsskalaen. Karaktererne på energimærkningsskalaen går fra A2020 til G.

Energimærket er derfor en form for varedeklaration, der gør det muligt at sammenligne forskellige bygninger, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.

 1. Besparelsesforslagene giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre, samt forslag som er rentable at gennemføre i forbindelse med øvrige renoveringer, – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi man sparer og hvor stor besparelse der kan opnås på energiregningen.

Hvad betyder en høj placering på energimærkningsskalaen?

Et godt energimærke betyder mindre belastning af miljø og klima.

Gode energimærker er typisk et udtryk for et godt indeklima, der ofte betyder bedre komfort i bygningen.

Derfor er det vigtigt, at energimærkningsrapporten fortæller korrekt om muligheder for at lave energiforbedringer i huset.

Energimærkningsrapporten indeholder også forslag til energiforbedringer, opdelt i nogle der er rentable inden for tiltagets levetid, og nogle der anbefales i sammenhæng med anden renovering.

Et rentabelt energiforbedringsforslag kan eksempelvis være efterisolering af loftet, hvor den energi der spares i løbet af isoleringens levetid medfører en økonomisk besparelse, der er større end den nødvendige investering for at udføre tiltaget.

Energimærkning kan betyde besparelser

Formålet med energimærkning af bygninger er at synliggøre energiforbruget i bygningen.

Derudover skal energimærkningen give forslag til energimæssige forbedringer – og give et overblik over, hvor store besparelser man kan opnå på varme- og elregningen, hvis man gennemfører forbedringerne.

Det overordnede formål er selvfølgelig at mindske energiforbruget i Danmark, og i den forbindelse vil det gøre en stor forskel, hvis vi får mindsket energiforbruget i vores boliger.

Energimærkningen af huse fortæller den kommende huskøber noget om bygningens kvalitet.

Sammen med en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport kan det altså give et ret godt billede af det hus eller den ejerlejlighed, som du måske overvejer at købe. 

Og derfor kan udgiften til de forskellige mærkninger og rapporter være penge, der i sidste ende er godt givet ud.

Energimærkning hos Domicil

Energimærkningen udføres af en energikonsulent, som er godkendt af Energistyrelsen.

Domicil er godkendt energikonsulent og har siden 1997 udarbejdet energimærker.

Er du kommende hus- eller lejlighedsejer, kan de forskellige mærkningsordninger og rapporter forståeligt nok virke en smule forvirrende.

Du er altid velkommen til at kontakte Domicil for at høre mere om de forskellige muligheder og for at få en pris.

Energimærkning af boliger

Energimærkning af boliger er lovpligtigt.

Formålet er at synliggøre energiforbruget – og især de muligheder, der er for at spare energi.

Energimærkningen af bygningen indebærer, at bygningen gennemgås af en energikonsulent, der dels vurderer bygningens energitilstand og på det grundlag indplacerer den på en skala fra A2020, A2015, A2010, B, C til G, hvor A2020 udtrykker høj energieffektivitet og G lav effektivitet.
 
Derudover indeholder energimærker en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien.

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser i bygninger.

Energiforbedring gavner ikke alene din privatøkonomi.

Ved at spare energi forbedrer du også klimaet, Danmarks betalingsbalance og forsyningssikkerheden.

I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima med mindre fodkulde og træk.

De situationer, der udløser krav om energimærkning er: salg eller udleje af lejligheder eller bygninger, nybyggeri eller regelmæssig energimærkning af store bygninger på 1000 m2 eller derover. Se mere om reglerne for forskellige boligtyper nedenfor.

Enfamiliehuse og række/kædehuse mv.

Det er lovpligtigt at fremlægge gyldige energimærker, når et fritliggende enfamiliehus på 60 m2 eller derover skal sælges.

For række-, kæde- og dobbelthuse betragtes hver boligenhed som én bygning, hvilket indebærer, at der her kun er krav om, at den enkelte boligenhed energimærkes.

Det er dermed sælgers pligt at sørge for, at køber inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom.

Hvis salget sker ved ejendomsmægler, har sælger pligt til at fremlægge en energimærkning af bygningen for ejendomsmægleren forud for annoncering af bygningen til salg, energimærker skal fremgå af annoncer for ejendommen.

Fra 1. januar 2013 er annonceringspligten af energimærket blevet udvidet, selvom man ikke sælger eller udlejer gennem ejendomsmægler.

Det betyder, at energimærket altid skal synliggøres ved annoncering i kommercielle medier til salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller bygningsenhed.

Energimærkningen skal derfor være udarbejdet ved annonceringstidspunktet, hvis den ikke allerede foreligger.

Foreninger

Er boligejerne organiseret i en formel ejerforening eller andels/anpartsforening, og er husene udstykket til ejerlejligheder eller andele/anparter, er det, som ved salg eller overdragelse af ejerlejligheder, andele og anparter i flerfamilieshuse, som udgangspunkt ejerforeningen eller andels/anpartsforeningen, der er forpligtet til at stille en gyldig energimærkning til rådighed.

Fra 1. januar 2013 er der indført frister for, hvornår en ejerforening eller andels/anpartsforening m.v. skal stille energimærkningen til rådighed for hhv. ejerlejlighedsejer, andels- eller anpartshaver efter dennes anmodning.

En ejerforening, der desuagtet undlader at lade energimærkningen udarbejde, eller som ikke overholder de angivne frister, kan få et påbud fra Energistyrelsen, ligesom der vil være mulighed for at straffe foreningen med bøde.

En energimærkning er som udgangspunkt gyldig i ti år.

Hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med en tilbagebetalingstid på under ti år, der tilsammen udgør mere end 5 pct. af energiforbruget, er gyldigheden dog kun syv år.

Hvis huset sælges flere gange inden for henholdsvis den ti- eller syvårige periode, kan den samme energimærkning benyttes igen.

Ejerlejligheder

Det er lovpligtigt at fremlægge en energimærkning, når en ejerlejlighed skal sælges.

Energimærkning udarbejdes for hele ejendommen, hvor der er tale om etageejendomme.

Det er sælgers pligt at sørge for, at køber får udleveret en energimærkning, før aftale indgås.

Hvis lejligheden sælges ved ejendomsmægler har sælgeren pligt til at fremlægge en energimærkning af bygningen for ejendomsmægleren forud for annoncering til salg, fordi energimærket skal fremgå af annoncer for lejligheden.

Fra 1. januar 2013 er annonceringspligten af energimærket blevet udvidet, selvom man ikke sælger eller udlejer gennem ejendomsmægler.

Det betyder, at energimærket altid skal synliggøres ved annoncering i kommercielle medier til salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller bygningsenhed.

Energimærkningen skal derfor være udarbejdet ved annonceringstidspunktet, hvis den ikke allerede foreligger.

Gyldig energimærkning

Ejerforeningen er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed for sælgeren.

Ejer man en lejlighed, kan man således til enhver tid kræve, at ejerforeningen stiller en gyldig energimærkning for ejendommen til rådighed uden beregning.

Mærkningen skal fremlægges for køber, inden en eventuel aftale om salg.

Fra 1. januar 2013 er der indført frister for, hvornår en ejerforening skal stille energimærkningen til rådighed for ejerlejlighedsejer efter deres anmodning.

En ejerforening, der desuagtet undlader at lade energimærkningen udarbejde, eller som ikke overholder de angivne frister, kan få et påbud fra Energistyrelsen, ligesom der vil være mulighed for at straffe foreningen med bøde.

En energimærkning er gyldig i 10 år og kan bruges igen, når lejligheder i bygningen sælges inden gyldighedens ophør.

Andelsboliger og lignende

Ved overdragelse af andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab er der krav om energimærkning.

Det er overdragerens pligt at sørge for, at køber får udleveret en energimærkning, før aftale indgås.

Hvis overdragelsen af andel, anpart eller aktie i boligfællesskab sker ved ejendomsmægler, har overdrager pligt til at fremlægge en energimærkning af bygningen for ejendomsmægleren forud for annoncering til salg, fordi energimærket skal fremgå af annoncer for lejligheden.

Fra 1. januar 2013 er annonceringspligten af energimærket blevet udvidet, selvom man ikke sælger eller udlejer gennem ejendomsmægler.

Det betyder, at energimærket altid skal synliggøres ved annoncering i kommercielle medier til salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller bygningsenhed.

Energimærkningen skal derfor være udarbejdet ved annonceringstidspunktet, hvis den ikke allerede foreligger.

Det er andels/anpartsforeningen, der er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed for overdrageren, når en bolig skal overdrages.

Som ved ejerlejligheder er det foreningen, der skal betale. 

Hvis andelen/anparten er en lejlighed i en fleretages bygning gælder samme regler som ved salg af ejerlejligheder.

Det vil sige, at hele ejendommen skal energimærkes.

Hvis andelen/anparten er et hus (række- kæde- eller dobbelthus eller fritliggende), hvor de enkelte boligenheder kun er adskilt ved lodret skel, skal hver enhed energimærkes som var det én bygning.

Udlejning

Ved udleje af en ejendom, for eksempel et enfamilieshus, en bolig- eller erhvervsenhed eller andre erhvervslokaler i en ejendom er der krav om energimærkning af ejendommen eller den pågældende enhed.

Det er ved udlejning udlejers/ejers pligt at sørge for, at lejer får udleveret energimærkningen, inden lejeaftalen indgås.

Det er udlejer/ejer, der skal betale for energimærker, når en boliger skal udlejes. Udlejeren kan efterfølgende pålægge lejerne udgifterne til energimærkningen over varmeregningen. 

Tidsbegrænset udlejning af højst fire ugers varighed pr. udlejning er undtaget fra kravet om energimærkning uanset størrelsen af boligen. 

Nye bygninger

Det er lovpligtigt, at nye bygninger på 60 m2 eller derover har energimærker, og at energimærkningen indsendes til kommunen inden ibrugtagning eller færdigmelding.

Det påhviler den bygherre, der opfører byggeriet, at få foretaget denne første energimærkning af ejendommen og stille den til rådighed for de kommende ejere.

Formålet med energimærkning af nye bygninger er at kontrollere, at bygningen overholder energikravene i byggetilladelsen.

Sommerhuse mv.

Nyopførte sommerhuse skal ikke energimærkes. Salg og udleje af sommerhuse skal ikke energimærkes.

Private bygninger over 1.000 m2 – store bygninger

Private flerfamiliehuse og andre store bygninger på over 1000 m2 skal nu kun energimærkes ved annoncering, salg, udleje eller overdragelse af hele bygningen eller dele heraf.

En bygning med fx 10 ejerlejligheder, hvor en lejlighed skal sælges, udlejes eller overdrages, kræver at hele bygningen energimærkes.

Andre store bygninger skal altid have gyldigt energimærke (regelmæssig energimærkning)

Flerfamiliehuse eller andre store bygninger på over 1.000 m2 eller derover skal altid have gyldigt energimærke.

Det betyder, at en bygning med et energimærke på ti år, skal energimærkes igen efter ti år uanset, om der finder et salg sted eller ej.

Energirenovering af typisk parcelhus opført i perioden 1960-1980

Rapport udarbejdet som led i gennemførelse af et projekt, hvor effekten af en
relativt vidtgående efterisolering af et parcelhus demonstreres.

Rapportens fokus er at dokumentere, hvilken effekt de gennemførte tiltag har for bygningens energibehov.

Du kan læse rapporten her!

Bestil et tilbud her eller ring til mig på  +4526181227

Domicil udfører opgaver i følgende områder: Møn, Sjælland, Lolland og Falster. 

 • Agersø
 • Albertslund
 • Allerød
 • Ålsgårde
 • Askeby
 • Asnæs
 • Bagsværd
 • Ballerup
 • Bandholm
 • Bjæverskov
 • Birkerød
 • Borre
 • Borup
 • Brøndby
 • Brøndby Strand
 • Brønshøj
 • Charlottenlund
 • Dalmose
 • Dannemare
 • Dianalund
 • Dragør
 • Dronningmølle
 • Dyssegård
 • Egebæk-Hviding
 • Erslev
 • Espergærde
 • Fårevejle
 • Faxe Ladeplads
 • Fjenneslev
 • Føllenslev
 • Frederiksberg
 • Frederikssund
 • Frederiksværk
 • Gedser
 • Gentofte
 • Gilleleje
 • Gislinge
 • Glumsø
 • Gørlev
 • Greve
 • Grevinge
 • Hårlev
 • Hørsholm
 • Hellebæk
 • Helsinge
 • Herfølge
 • Herlev
 • Hillerød
 • Holbæk
 • Holmegaard
 • Holte
 • Hornbæk
 • Horslunde
 • Hundested
 • Hvalsø
 • Hvidovre
 • Idestrup
 • Ishøj
 • Jerslev Sjælland
 • Jyderup
 • Jyllinge
 • Jystrup
 • Kastrup
 • Karlslunde
 • Kettinge
 • Klampenborg
 • Kirke Eskilstrup
 • Kirke Hyllinge
 • Kirke Såby
 • Kokkedal
 • Kongens Lyngby
 • Korsør Kvistgård
 • København K
 • København N
 • København NV
 • København Ø
 • København S
 • København SV
 • København V
 • Langebæk
 • Lejre
 • Liseleje
 • Lille Skensved
 • Lundby
 • Lynge
 • Måløv
 • Maribo
 • Munke Bjergby
 • Nærum
 • Nakskov
 • Nivå
 • Nørre Alslev
 • Nørre Asmindrup
 • Nørreballe
 • Nykøbing F
 • Nykøbing Sj
 • Præstø
 • Regstrup
 • Ringsted
 • Roskilde
 • Rødby
 • Rødding
 • Rønnede
 • Rørvig
 • Rude
 • Rungsted Kyst
 • Rødovre
 • Sakskøbing
 • Sandved
 • Snekkersten
 • Søborg
 • Søllested
 • Skælskør
 • Skævinge
 • Skibby
 • Skodsborg
 • Slagelse
 • Slangerup
 • Sønder Omme
 • Sorø
 • Solrød Strand
 • Svinninge
 • Taastrup
 • Tappernøje
 • Tikøb
 • Tisvildeleje
 • Tølløse
 • Tune
 • Ugerløse
 • Værløse
 • Veksø Sjælland
 • Vemmelev
 • Vesterborg
 • Viby Sjælland
 • Vig
 • Virum
 • Vordingborg
 • Ølsted
 • Øster