Vedligeholdelsesplaner


Bestil et tilbud her eller ring til mig på 2618 1227

Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan

Erfaringerne viser, at de midler, der bruges på løbende vedligehold efter en gennemtænkt plan og prioritering af vedligeholdelsesbudgettet giver mulighed for at udføre arbejderne på de rigtige tidspunkter af året og planlægge tingene ud fra en helhedsbetragtning, hvilket samlet set gør projekterne billigere end akut skadesafhjælpning.

Langsigtet vedligeholdelsesplanlægning er således nøglen til at holde en ejendom i optimal stand, at undgå unødige skader og samtidig spare store udgifter til vedligeholdelse. Formålet er at gøre vedligeholdelse til en gennemskuelig proces, der sikrer så stor økonomisk og teknisk sikkerhed omkring ejendommen som muligt.

Udarbejdelse af 10-årige rullende vedligeholdelsesplaner vil medvirke til at begrænse vedligeholdelsesudgifterne, og samtidig være med til at sikre, at bygningen danner en brugbar fysisk ramme, og at bygningen er i en forsvarlig stand af hensyn til brugeres og omgivelsers sikkerhed.

Fordele ved udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner

Man får:

 • et bedre overblik over ejendommens samlede driftsøkonomi
 • planlægning af vedligeholdelsesarbejder i god tid
 • rigtig prioritering af vedligeholdelsesarbejder på ejendommen
 • højere grad af sikkerhed for, at vedligeholdelse af ejendommen gennemføres, når det er nødvendigt
 • optimering af vedligeholdelsesindsatsen bidrager til en bedre ressourceudnyttelse
 • det er billigere at vedligeholde end at forny, og den vedligeholdte bygning nedslides ikke så hurtigt som den, der får lov til at forfalde
 • en godt vedligeholdt og drevet ejendom giver en bedre daglig brug og mindre risiko for udvikling af større bygningsskader
 • ejendommens økonomi forbliver sund og gensalgsværdien øges
 • forsikringsdækninger vil kunne opretholdes, og udgifterne hertil vil kunne holdes nede

Forsvarlig vedligeholdelsestilstand

At bygningen skal være i forsvarlig stand indebærer, at der må gribes ind, hvis der er fareforvoldende eller vedligeholdelsesmæssige mangler ved ejendommen.

Oftest vil det være risikoen for konstruktive svigt som følge af nedslidning eller erosion/korrosion samt utætheder i klimaskærmen eller andre bygningstekniske svigt, der udgør de mest iøjnefaldende faremomenter. Der kan imidlertid også forekomme svigt i installationer og afløbssystemer, der vil kunne forvolde skade på såvel ting som personer.

Kravet om, at bygningen er i en forsvarlig stand, kan ikke generelt relateres til bestemte bygningsdele, men må for hver enkelt bygning konkretiseres ud fra en samlet vurdering af bygningens konstruktion, anvendelsen, den øjeblikkelige, tekniske og vedligeholdelsesmæssige tilstand samt de relevante offentlige forskrifter.

Omfanget og hyppigheden af vedligeholdelse og fornyelse må for hver enkelt bygning bestemmes ud fra de faktorer, som har med bygningens opførelse og anvendelse at gøre, såsom:

 • de anvendte byggematerialers holdbarhed og dertil knyttede vedligeholdskrav
 • bygningens beliggenhed, indretning og brug
 • krav til standard og bygningslevetid

Der kan således ikke fastlægges ensartede retningslinjer for alle bygninger, men vedligeholdelsesplanen må omfatte alle bygningsdele, som er en forudsætning for, at en bygning kan fungere tilfredsstillende i hele sin levetid.

Særligt om indeklima

Når man ser på bygningen som fysisk ramme for de funktioner, der foregår i den, kan der i særlig grad peges på indeklimaets betydning for brugere samt sammenhængen mellem et tilfredsstillende indeklima og god vedligeholdelse og fornuftig drift af ejendommen.

Ved indeklima forstås i denne sammenhæng den del af det fysiske indeklima, der bestemmes af bygningen, herunder bygningens installationer, de anvendte byggematerialer samt indretningen og brugen af bygningen.

Et godt indeklima er af afgørende betydning for menneskets sundhed, trivsel, arbejdsindsats og produktivitet. God vedligeholdelse og drift har stor indflydelse på fastholdelsen af et godt indeklima.

Vedligeholdelsesplanen

En vedligeholdelsesplan er en skønnet oversigt over de større arbejder, ejeren kan forvente skal udføres på ejendommens bygningsdele og materialer – set i forhold til disses levetid og tilstand.

Vedligeholdelsesplanen er således et konkret planlægningsværktøj til brug for vurderingen af den enkelte ejendoms behov for vedligeholdelse i den kommende 10-års periode.

Vedligeholdelsesplanen tager udgangspunkt i en byggeteknisk gennemgang af ejendommen, som fastslår den enkelte bygningsdeles aktuelle tilstand.

I vedligeholdelsesplanen skal angives, hvilke konkrete vedligeholdsarbejder på de enkelte bygningsdele der skal foretages, for at ejendommen er i forsvarlig byggeteknisk og vedligeholdelsesmæssig stand.

Generelt må det altid lægges til grund, at bygningsdele skal holdes vedlige, og at der således skal regnes med udgifter hertil. I vedligeholdelsesplanen skal derfor angives et overslag over udgifterne til gennemførelse af arbejderne.

Generelt om typer af vedligeholdelsesarbejder

Vedligeholdelse af en bygning skal sikre bygningen mod følger af slid, ælde og svigt.

Bygningsvedligeholdelse omfatter derfor de arbejder, der har til formål at opretholde bygningens ydeevne, og derigennem bygningens kvalitet og brugsværdi.

Under begrebet bygningsvedligeholdelse hører både planlagt periodisk vedligeholdelse herunder fornyelser samt afhjælpende vedligeholdelse på bygningen. Herudover indgår eftersyn af bygningen og vurderingen af bygningens tilstand som en del af vedligeholdelsesarbejderne.

Planlagt periodisk vedligeholdelse omfatter de forebyggende vedligeholdelsesarbejder, som udføres efter en forudgående økonomisk og teknisk planlægning.

Fornyelse omfatter udskiftning af bygningsdele eller installationer, hvis ydeevne er faldet til under acceptabelt niveau.

Afhjælpende vedligeholdelse omfatter vedligeholdelse, som foretages akut eller løbende efter behov, når der konstateres skader eller andre svigt på bygningen.

Arbejder omfattet af vedligeholdelsesplanen

Vedligeholdelsesplanen skal omfatte større planlagte, periodiske vedligeholdelsesarbejder herunder fornyelser. Undtaget fra vedligeholdelsesplanen er afhjælpende vedligeholdelsesarbejder, som må foretages akut, når der opstår skader på ejendommen eller dennes installationer.

Bygningsdele omfattet af vedligeholdelsesplanen

En vedligeholdelsesplan bør omfatte vurdering af følgende bygningsdele:

 • tagværk
 • kælder/fundamenter
 • facade/sokkel
 • vinduer
 • udvendige døre
 • trapper
 • porte og gennemgange
 • etageadskillelser
 • WC/bad
 • køkken
 • varmeinstallation
 • afløbsinstallationer
 • kloakinstallationer
 • vandinstallationer
 • gasinstallationer
 • ventilation
 • elinstallation

Tidsplan for gennemførelse

Vedligeholdelsesplanen angiver tidspunkterne for arbejdernes gennemførelse fordelt over et tidsrum af 10 år.

Prissætning

Vedligeholdelsesplanens brugbarhed er afhængig af, at der skabes et overblik over de økonomiske midler der er nødvendige for at udføre arbejderne. Vedligeholdelsesplanen skal derfor indeholde en angivelse af de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen.

Det betyder, at de arbejder, der er anført i planen skal prissættes i form af et overslag over udgifterne.

Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Med ændring af leje- og boligreguleringsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2015, blev der som noget nyt indført krav om, at alle udlejere af private udlejningsejendomme, der pr. 1. januar 1995 indeholdt mere end 6 beboelseslejligheder, og som er beliggende i kommuner, hvor reglerne i boligreguleringslovens kapitel II – IV gælder, skal udarbejde rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner. Formålet med ordningen er at sikre den mest hensigtsmæssige vedligeholdelse af store ejendomme i regulerede kommuner.

Du kan læse vejledningen her!

 

Bestil et tilbud her eller ring til mig på 2618 1227  +4526181227

 

Domicil udfører ydelser i følgende områder:
1000 København K, 1550 København V, 1800 Frederiksberg C, 2000 Frederiksberg, 2100 København Ø, 2200 København N, 2300 København S, 2400 København NV, 2450 København SV, 2500 Valby, 2600 Glostrup, 2605 Brøndby, 2610 Rødovre, 2620 Albertslund, 2625 Vallensbæk, 2630 Taastrup, 2635 Ishøj, 2640 Hedehusene, 2650 Hvidovre, 2660 Brøndby Strand, 2665 Vallensbæk Strand, 2670 Greve, 2680 Solrød Strand, 2690 Karlslunde, 2700 Brønshøj, 2720 Vanløse, 2730 Herlev, 2740 Skovlunde, 2750 Ballerup, 2760 Måløv, 2765 Smørum, 2770 Kastrup, 2791 Dragør, 2800 Kongens Lyngby, 2820 Gentofte, 2830 Virum, 2840 Holte, 2850 Nærum, 2860 Søborg, 2870 Dyssegård, 2880 Bagsværd, 2900 Hellerup, 2920 Charlottenlund, 2930 Klampenborg, 2942 Skodsborg, 2950 Vedbæk, 2960 Rungsted Kyst, 2970 Hørsholm, 2980 Kokkedal, 2990 Nivå, 3000 Helsingør, 3050 Humlebæk, 3060 Espergærde, 3070 Snekkersten, 3080 Tikøb, 3100 Hornbæk, 3120 Dronningmølle, 3140 Ålsgårde, 3150 Hellebæk, 3200 Helsinge, 3210 Vejby, 3220 Tisvildeleje, 3230 Græsted, 3250 Gilleleje, 3300 Frederiksværk, 3310 Ølsted, 3320 Skævinge, 3330 Gørløse, 3360 Liseleje, 3370 Melby, 3390 Hundested, 3400 Hillerød, 3450 Allerød, 3460 Birkerød, 3480 Fredensborg, 3490 Kvistgård, 3500 Værløse, 3520 Farum, 3540 Lynge, 3550 Slangerup, 3600 Frederikssund, 3630 Jægerspris, 3650 Ølstykke, 3660 Stenløse, 3670 Veksø Sjælland, 4000 Roskilde, 4030 Tune, 4040 Jyllinge, 4050 Skibby, 4060 Kirke Såby, 4070 Kirke Hyllinge, 4100 Ringsted, 4130 Viby Sjælland, 4140 Borup, 4160 Herlufmagle, 4171 Glumsø, 4173 Fjenneslev, 4174 Jystrup Midtsj, 4180 Sorø, 4190 Munke Bjergby, 4200 Slagelse, 4220 Korsør, 4230 Skælskør, 4241 Vemmelev, 4242 Boeslunde, 4243 Rude, 4250 Fuglebjerg, 4261 Dalmose, 4262 Sandved, 4270 Høng, 4281 Gørlev, 4291 Ruds Vedby, 4293 Dianalund, 4295 Stenlille, 4296 Nyrup, 4300 Holbæk, 4320 Lejre, 4330 Hvalsø, 4340 Tølløse, 4350 Ugerløse, 4360 Kirke Eskilstrup, 4370 Store Merløse, 4390 Vipperød, 4400 Kalundborg, 4420 Regstrup, 4440 Mørkøv, 4450 Jyderup, 4460 Snertinge, 4470 Svebølle, 4480 Store Fuglede, 4490 Jerslev Sjælland, 4500 Nykøbing Sj, 4520 Svinninge, 4532 Gislinge, 4534 Hørve, 4540 Fårevejle, 4550 Asnæs, 4560 Vig, 4571 Grevinge, 4572 Nørre Asmindrup, 4573 Højby, 4581 Rørvig, 4583 Sjællands Odde, 4591 Føllenslev, 4592 Sejerø, 4593 Eskebjerg, 4600 Køge, 4621 Gadstrup, 4622 Havdrup, 4623 Lille Skensved, 4632 Bjæverskov, 4640 Faxe, 4652 Hårlev, 4653 Karise, 4654 Faxe Ladeplads, 4660 Store Heddinge, 4671 Strøby, 4672 Klippinge, 4673 Rødvig Stevns, 4681 Herfølge, 4682 Tureby, 4683 Rønnede, 4684 Holmegaard, 4690 Haslev, 4700 Næstved, 4720 Præstø, 4733 Tappernøje, 4735 Mern, 4736 Karrebæksminde, 4750 Lundby, 4760 Vordingborg, 4771 Kalvehave, 4772 Langebæk, 4773 Stensved, 4780 Stege, 4791 Borre, 4792 Askeby, 4793 Bogø By, 4800 Nykøbing F, 4840 Nørre Alslev, 4850 Stubbekøbing, 4862 Guldborg, 4863 Eskilstrup, 4871 Horbelev, 4872 Idestrup, 4873 Væggerløse, 4874 Gedser, 4880 Nysted, 4891 Toreby L, 4892 Kettinge, 4894 Øster Ulslev, 4895 Errindlev, 4900 Nakskov, 4912 Harpelunde, 4913 Horslunde, 4920 Søllested, 4930 Maribo, 4941 Bandholm, 4943 Torrig L, 4944 Fejø, 4951 Nørreballe, 4952 Stokkemarke, 4953 Vesterborg, 4960 Holeby, 4970 Rødby, 4983 Dannemare, 4990 Sakskøbing